Status pobytowy dziecka w RP w głównej mierze zależy od statusu rodzica. Przepustkę na pobyt czasowy udziela się małoletniemu dziecku cudzoziemca, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej lub zezwolenia na pobyt czasowy, jeżeli dziecko to urodziło się w okresie ważności tej wizy krajowej lub zezwolenia na pobyt czasowy.

Rodzic musi jednak spełnić dwa wymogi, którymi są: posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce, a także posiadanie regularnego i stabilnego źródła dochodu. Małoletni cudzoziemiec nie musi spełniać żadnych wymogów dotyczących wcześniejszego pobytu w Polsce. Wniosek o takie zezwolenie mogą złożyć w jego imieniu rodzice także w przypadku, gdy pobyt dziecka w Polsce jest nieudokumentowany.

Komu może zostać udzielone zezwolenie?

Według ustawy o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 roku zezwolenie może zostać udzielone cudzoziemcowi, będącemu dzieckiem cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE pozostającemu pod jego władzą rodzicielską:

  • urodzonemu po udzieleniu temu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
  • urodzonemu w okresie ważności zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego temu cudzoziemcowi lub w okresie pobytu tego cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany albo w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy lub udzieleniem ochrony uzupełniającej.

Wniosek należy złożyć do wojewody, gdzie w imieniu małoletniego dokumenty dostarcza jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów. W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie, w trakcie postępowania, cudzoziemiec może być wzywany do dostarczenia dodatkowych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku.

Źródło tekstu: https://tlumaczalnia.pl/artykuly/dziecko-cudzoziemca-zezwolenie-na-pobyt/